Get Adobe Flash player

ดร.อมรรัตน์  อังอัจฉะริยะ 

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Languages

  • ภาษาไทย
  • English

บริการ

         

Facebook Fanpage

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เข้าร่วมประชุมสาขา ครั้งที่ 1/2560 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และ อ.เดือนรุ่ง ช่วยเรือง หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  #Fanpage

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาสาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ และลงพื้นที่ปฏิบัติในการดูนก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   #กด Link เลย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในหัวข้อเรื่อง “หลักการเก็บตัวอย่างสาหร่าย และการเพาะเลี้ยงสาหร่าย” รวมทั้งการศึกษานิเวศวิทยาป่าชายเลน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   #กด Li

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์  รอดเจริญ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทบุคลากร "บุคลากรที่ได้ปรับเพิ่มคุณวุฒิ" จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ งานนิทรรศการวิชาการราชมงคล ศรีวิชัยแฟร์ ๒๐๑๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา  #กด Link เลย

เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล ๒(วัดกะพังสุรินทร์) ในด้านต่างๆประกอบด้วย ด้านชีววิทยา ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ และดร.อมรรัตน์ อังอัจฉริยะ ด้านเคมี ผศ.ดร.ลักษมี วิทยา และอ.สุนันทา ข้องสาย ด้านฟิสิกส์ ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง และอ.นฤทธิ์ กล่อมพงษ์ ด้านสิ่งแวดล้อม อ.วรรณวิภา ไกรพิทยากร อ.กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์ และอ.เตือนใจ ปิยัง ด้านคอมพิวเตอร์ อ.ศุภวัฒน์ อินทร์เกิด และอ.นเรศ ขวัญทอง ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล อ.นิคม อ่อนสี

เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  ในด้านต่างๆประกอบด้วย ด้านชีววิทยา ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ และดร.อมรรัตน์ อังอัจฉริยะ ด้านเคมี ผศ.ดร.ลักษมี วิทยา และอ.สุนันทา ข้องสาย ด้านฟิสิกส์ ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง และอ.นฤทธิ์ กล่อมพงษ์ ด้านสิ่งแวดล้อม อ.วรรณวิภา ไกรพิทยากร อ.กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์ และอ.เตือนใจ ปิยัง ด้านคอมพิวเตอร์ อ.ศุภวัฒน์ อินทร์เกิด และอ.นเรศ ขวัญทอง ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล อ.นิคม อ่อนสี

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา งานวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดประชุมการจัดทำหลักสูตรโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ ใหม่ด้วง ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการแนะนำและจัดทำหลักสูตรให้แก่คณาจารย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกาประมง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้จัดโครงการค่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ สิ่งแวดล้อม) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๔๐ คน นักเรียนจากโรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจากผศ.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.มาลินี ฉินนานนท์ ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ อ.สุนันทา ข้องสาย และ อ.นฤทธิ์ กล่อมพงษ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในคณะฯจัดกิจกรรมแบบฐานการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและได้ลง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.