Get Adobe Flash player

ดร.อมรรัตน์  อังอัจฉะริยะ 

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Languages

  • ภาษาไทย
  • English

บริการ

         

Facebook Fanpage

You are here

Home

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้จัดโครงการค่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ สิ่งแวดล้อม) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๔๐ คน นักเรียนจากโรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจากผศ.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.มาลินี ฉินนานนท์ ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ อ.สุนันทา ข้องสาย และ อ.นฤทธิ์ กล่อมพงษ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในคณะฯจัดกิจกรรมแบบฐานการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและได้ลงมือปฏิบัติจริง ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง